Tag: chain

Terra Blockchain และเหรียญ LUNA Coin คืออะไร ทำไมราคาพุ่งขึ้นเกิน 80 เท่าภายในปีเดียว

Terra Blockchain และเหรียญ LUNA Coin คืออะไร ทำไมราคาพุ่งขึ้นเกิน 80 เท่าภายในปีเดียว

หลายครั้งที่ Bitcoin ถูกโจมตีว่าไม่มีทางเข้ามาแทนที่สกุลเงินที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน หรือเงิน Fiat ได้ เนื่องจาก Bitcoin ยังมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างมาก ทำให้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกในแง่ของการประเมินมูลค่าในอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีเหรียญประเภท Stablecoin ...

Follow us on Facebook